Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

Producenci
Produkt dnia
Hoveler Reformat 8kg
Hoveler Reformat 8kg

145,00 zł

szt.
St. Hippolyt Sports Musli 20kg
St. Hippolyt Sports Musli 20kg

109,00 zł

szt.

Regulamin

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459);

3. Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta podczas rejestracji zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Philippus Wojciech Łamasz. Pozwala na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności i/lub usług Sklepu, w szczególności umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki zrealizowanego Zamówienia, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień. Konto Klienta stanowi usługę elektroniczną, świadczoną bezpłatnie od momentu rejestracji, przez czas nieoznaczony i nie jest wymagane do złożenia Zamówienia;

4. Newsletter – usługa elektroniczna świadczoną bezpłatnie od momentu wyrażenia zgody przez Klienta przez czas nieoznaczony, która umożliwia otrzymywanie od Philippus Wojciech Łamasz cyklicznych informacji w szczególności o Towarach, Sklepie internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail, za jego wyraźną zgodą. Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie Newslettera nie jest wymagane do złożenia Zamówienia;

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Provender.pl;

6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.provender.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Philippus Wojciech Łamasz, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o Inspekcji Handlowej – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1063);

10. Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich – ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823);

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Do jego złożenia nie jest wymagana rejestracja i/lub posiadanie Konta Klienta.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.provender.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem elektronicznym www.provender.pl, jest własnością Wojciecha Łamasza, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Philippus Wojciech Łamasz z siedzibą w Psarach przy ul. Głównej 46, 51-180 Wrocław, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9151716244.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego,
d) zasady świadczenia usługi Newsletter.


2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) dostępu we własnym zakresie do komputera osobistego wraz z kartą sieciową lub modemem, umożliwiającymi dostęp do sieci Internet, z zainstalowanym systemem operacyjnym (przykładowo: Windows, Mac OS, Linux, Andorid), posiadającym środowisko graficzne i standardową przeglądarkę internetową (przykładowo: Microsoft Edge w wersji 40 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 52 lub nowszej, Opera w wersji 47 lub nowszej, Google Chrome w wersji 60 lub nowszej, Safari dla macOS w wersji 5.1 lub nowszej) z włączoną obsługą Java Script,
b) połączenia we własnym zakresie z siecią Internet,
c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Philippus Wojciech Łamasz zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Konta Klienta jest jego rejestracja, która jest dobrowolna i nieodpłatna.

3.2. Warunkiem rejestracji Konta Klienta jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w szczególności zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta.

3.3. Rejestracja Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Następnie na podany przez Klienta adres e-mail Sklep wysyła wiadomość potwierdzającą zarejestrowanie Konta Klienta. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu.

3.4. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło.

3.5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o wypowiedzeniu wskazanej wyżej umowy i żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazanym adresem e-mail aktualnie zarejestrowanym w Sklepie internetowym może być zgłaszane według wyboru Klienta, w szczególności może być wysłane na adres pocztowy: Philippus Wojciech Łamasz, Psary, ul. Główna 46, 51-180 Wrocław lub na adres e-mail: sklep@provender.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego Sklepu internetowego.

3.6. Philippus Wojciech Łamasz może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta, przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

a) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
d) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

3.7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron:


a) będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego,
b) nie będzie mało wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub
rozwiązaniem umowy.


3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
e) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.


3.9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.provender.pl, dokonać wyboru Towaru,  jego parametrów, ilości oraz sposobu dostawy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po skompletowaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu zamawianych Towarów do koszyka, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług,
c) wybranego przez Klienta sposobu dostawy,
d) kosztów dostawy produktów lub usług oraz wszystkich dodatkowych kosztów, jeśli występują,
e) wybranej przez Klienta metody płatności,
f) czasu dostawy,
g) ewentualnych informacji dodatkowych, jeśli występują.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Philippus Wojciech Łamasz Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres aktualnie zarejestrowany w Sklepie, zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia nr…”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Po przyjęciu przez Philippus Wojciech Łamasz Zamówienia do realizacji, na adres e-mail, wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta - gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Philippus Wojciech Łamasz.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej, w punkcie 4.8. wiadomości e-mail z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.11. Świadczenie przez Philippus Wojciech Łamasz usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Towary oferowane przez Philippus Wojciech Łamasz za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Philippus Wojciech Łamasz albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską - usługa Pocztex. Całkowite koszty dostawy są wskazane w czasie składania Zamówienia, nie później niż w momencie wyświetlenia jego podsumowania, o którym, mowa powyżej, w punkcie 4.4.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania do Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, w punkcie 4.8.

5.4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, tj. Philippus Wojciech Łamasz

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Cena Towaru podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie jej składniki, w tym w szczególności podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) i cło.

6.2. Cena Towaru nie zawiera kosztów jego dostarczenia.

6.3. Dla klienta są dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:


a) przelewem na numer konta bankowego 92 1050 1575 1000 0092 4915 5863,
b) płatnością w systemie „Płatności Shoper” - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

c) Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

 Podmiotem świadczącym obsługę płatności kartą płatniczą jest Blue Media S.A.

d) płatnością przy odbiorze (opcja pobranie).

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VII. Prawo odstąpienia od umowy i jego skutki

7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, jej ostatniej partii lub części, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, jej ostatniej partii lub części.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Philippus Wojciech Łamasz o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia.

7.4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Przykład formularza odstąpienia od umowy sprzedaży dostępny jest do pobrania TUTAJ.

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Philippus Wojciech Łamasz niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia. Philippus Wojciech Łamasz może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7. Philippus Wojciech Łamasz dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie określi inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Philippus Wojciech Łamasz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, mogą być zgłaszane według wyboru Klienta, w szczególności mogą być wysłane na adres pocztowy: Philippus Wojciech Łamasz, Psary, ul Główna 46, 51-180 Wrocław lub na adres e-mail: sklep@provender.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego Sklepu internetowego. Philippus Wojciech Łamasz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia.

8.3. Philippus Wojciech Łamasz nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Philippus Wojciech Łamasz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient uprawniony jest powiadomić Philippus Wojciech Łamasz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient mogą być zgłaszane według wyboru Klienta, w szczególności mogą być wysłane na adres pocztowy: Philippus Wojciech Łamasz, Psary, ul. Główna 46, 51-180 Wrocław lub na adres e-mail: sklep@provender.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego Sklepu internetowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Philippus Wojciech Łamasz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

X. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń przez Konsumentów

10.1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wobec Philippus Wojciech Łamasz. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

10.2. W szczególności Konsument może:

a) zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej.
b) wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej.
c) zwrócić się z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.3. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

10.4. Philippus Wojciech Łamasz zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Philippus Wojciech Łamasz a Konsumentem podmiot wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych, prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest dostępny pod adresem:
https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

XI. Newsletter

11.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newsletter udostępnianego przez Philippus Wojciech Łamasz. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11.2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie wiadomości e-mail. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie Towarów, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne
informacje dotyczące oferty lub funkcjonowania Sklepu. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

11.3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres e-mail, a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”, bądź też zgłosić stosowne żądanie bezpośrednio do Philippus Wojciech Łamasz, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzyPhilippus Wojciech Łamasz a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Philippus Wojciech Łamasz a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Philippus Wojciech Łamasz.

12.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.provender.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

12.4. Philippus Wojciech Łamasz zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu.

O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres e-mail aktualnie zarejestrowanym w Sklepie internetowym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Philippus Wojciech Łamasz – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta. Oświadczenie może być zgłoszone w sposób wskazany powyżej, w punkcie 3.5. niniejszego Regulaminu.

12.5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.

12.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl